ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าสู่บทเรียนเรื่อง.... ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์


หน่วยการเรียนรู้นี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ จาก ๕ หน่วยของวิชาคอมพิวเตอร์ ๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชา

รหัส ง ๒๑๒๐๑     ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๒ ชั่วโมง/สัปดาห์                ๒.๐ หน่วยกิต           เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาค

อธิบายความหมาย  ความแตกต่าง  หน้าที่  วิธีการเชื่อมต่อ  องค์ประกอบ  ลักษณะต่างๆ  ของระบบสารสนเทศของคอมพิวเตอร์  และระบบคอมพิวเตอร์  สามารถจำแนกประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  รู้จักการจัดการข้อมูล  ลักษณะของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และค้นหาข้อมูลเบื้องต้น  มีเจตคติที่ดี    เห็นประโยชน์และความสำคัญของการใช้อินเตอร์เน็ต  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้


Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ครูจุมพล .
งานที่มอบหมาย
by ครูจุมพล . - พฤหัสบดี, 11 เมษายน 2019, 12:45 PM
 

ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  ในแต่ละบท  ซึ่งมี 5 บทครับ  เริ่มต้นจาก.....

1. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่ครูมอบหมายภารกิจให้

3. ตอบโจทย์และแก้ปัญหาส่งครู  ถ้าไม่สามารถตอบได้ให้ไปศึกษาเนื้อหาก่อนครับ

4. เนื้อหาต่างๆศึกษาได้จาก แหล่งเรียนรู้และLink

5. ถ้าไม่เข้าใจให้ดูที่ฐานการช่วยเหลือ  และปรึกษาครูหรือเพื่อนโดยใช้กระดานสนทนากับห้องแชท

6. สุดท้ายอย่าลืมทำแบบสอบหลังเรียนด้วย

 
Picture of ครูจุมพล .
การสมัครเข้าเรียน
by ครูจุมพล . - อาทิตย์, 23 กุมภาพันธ์ 2014, 02:29 PM
 

1.คลิกสมัครเป็นสมาชิก (Create new account)

2.กรอกรายละเอียดทุกหัวข้อลงไป

3.คลิกสร้างแอคเคาต์ใหม่ (Create my new account)

4.ระบบจะแจ้งว่าได้ส่งรายละเอียดไปยังอีเมลที่ระบุแล้ว  ให้คลิกปุ่ม "ต่อไป"(Continue)

5.เข้าไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่อีเมลของนักเรียน  โดยให้คลิกที่ลิงค์ใต้บรรทัด To confirm your new account,please go to this web address.

6.ระบบจะแจ้งข้อความขอบคุณ (Thanks,...............) และให้คลิก"รายวิชา"(Courses)

7.ให้นักเรียนคลิกเลือกประเภทหรือรายวิชาได้เลย

<<<หวังว่านักเรียนคงปฏิบัติกันได้นะครับ  ขอให้สนุกกับการเรียนครับ>>>

 

Skip courses

Courses


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31