Picture of ครูจุมพล .
งานที่มอบหมาย
by ครูจุมพล . - พฤหัสบดี, 11 เมษายน 2019, 12:45 PM
 

ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  ในแต่ละบท  ซึ่งมี 5 บทครับ  เริ่มต้นจาก.....

1. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่ครูมอบหมายภารกิจให้

3. ตอบโจทย์และแก้ปัญหาส่งครู  ถ้าไม่สามารถตอบได้ให้ไปศึกษาเนื้อหาก่อนครับ

4. เนื้อหาต่างๆศึกษาได้จาก แหล่งเรียนรู้และLink

5. ถ้าไม่เข้าใจให้ดูที่ฐานการช่วยเหลือ  และปรึกษาครูหรือเพื่อนโดยใช้กระดานสนทนากับห้องแชท

6. สุดท้ายอย่าลืมทำแบบสอบหลังเรียนด้วย